|CAT|

Cada semestre tenim dos o tres converses. En aquest espai anunciarem la següent. Si voleu veure les nostres converses d’anys anteriors aneu al final de la pàgina.

|SP|

Cada semestre tenemos dos o tres converses. En este espacio anunciaremos la siguiente. Si desea ver nuestras converses de años anteriores desplácese hasta el final de la página.

|EN|

Every term we have two to three converses. We will announce our next conversa in this page. Please, scroll down to the bottom of the page to access the links to past converses.

Conversa Patrimonial

|CAT|

ARQUEOLOGIA I IDENTITATS INDÍGENES: EXPERIÈNCIES DES DE L’ARQUEOLOGIA COMUNITÀRIA, MULTIVOCAL I DECOLONIAL

PREÀMBUL:

A partir de la dècada dels 90, l’arqueologia va enfrontar nous reptes teòrics i metodològics, associats principalment a noves formes de fer arqueologia, com són l’arqueologia de contracte i la gestió del patrimoni com a recurs turístic.
Per la seva banda, la defensa i recuperació de territoris, la recerca de noves oportunitats econòmiques, i les noves oportunitats de participació en la gestió patrimonial han obert les possibilitats perquè grups indígenes busquin recuperar el seu patrimoni, i posar-lo en valor per al seu ús turístic.
Diversos grups indígenes s’han vinculat de diferents maneres amb els arqueòlegs, sorgint l’arqueologia comunitària com a resposta a aquestes demandes. Aquest tipus d’arqueologia busca desenvolupar ciència consent de les seves implicacions en el present i el futur de les comunitats locals.
L’exposició de la identitat indígena a través de dispositius museològics oferts als visitants és una manera recurrent que tenen aquests projectes col·laboratius. La multivocalidad es presenta com una oportunitat per reescriure històries dissonants, per rescatar sabers locals, i per esmenar, des dels discursos, els relats que històricament han relegat als grups indígenes a llocs distants en el temps i diferents del que socialment acceptat.
Aquest treball advoca per la co-construcció de relats històrics des de la interdisciplinarietat, el diàleg de sabers i una metodologia experimental, que permeti obrir les possibilitats i repensar els discursos identitaris.

Ponent: Camila Opazo

|SP|

ARQUEOLOGÍA E IDENTIDADES INDÍGENAS: EXPERIENCIAS DESDE LA ARQUEOLOGÍA COMUNITARIA, MULTIVOCAL Y DECOLONIAL

PREÁMBLO:

A partir de la década de los 90, la arqueología ha debido enfrentar nuevos retos teóricos y metodológicos, asociados principalmente a nuevas formas de hacer arqueología, como son la arqueología de contrato y la gestión del patrimonio como recurso turístico.
Por su parte, la defensa y recuperación de territorios, la búsqueda de nuevas oportunidades económicas, y las nuevas oportunidades de participación en la gestión patrimonial han abierto las posibilidades para que grupos indígenas busquen recuperar su patrimonio, y ponerlo en valor para su uso turístico.
Diversos grupos indígenas se han vinculado de distintas maneras con los arqueólogos, surgiendo la arqueología comunitaria como respuesta a estas demandas. Este tipo de arqueología busca desarrollar ciencia consiente de sus implicancias en el presente y el futuro de las comunidades locales.
La exposición de la identidad indígena a través de dispositivos museológicos ofrecidos a los visitantes es una manera recurrente que tienen estos proyectos colaborativos. La multivocalidad se presenta como una oportunidad para reescribir historias disonantes, para rescatar saberes locales, y para enmendar, desde los discursos, los relatos que históricamente han relegado a los grupos indígenas a lugares distantes en el tiempo y distintos de lo socialmente aceptado.
Este trabajo aboga por la co-construcción de relatos históricos desde la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes y una metodología experimental, que permita abrir las posibilidades y repensar los discursos identitarios.

Ponente: Camila Opazo

Conversa Patrimonial

|CAT|

PROJECTE CELLA VINARIA: QUINZE ANYS DE RECERCA ARQUEOLÒGICA I PATRIMONIAL AL CELLER ROMÀ DE VALLMORA (TEIÀ, MARESME, BARCELONA)

PREÀMBUL:

L’any 2018 es varen complir quinze anys de l’inici de les excavacions al celler romà del Veral de Vallmora (Teià, el Maresme), un gran centre de producció de vi Laietà, actiu entre els segles I aC i V dC.

Aquestes excavacions varen donar peu al desenvolupament d’un projecte integral de recerca arqueològica i patrimonial que es va concretar en la construcció del Parc Arqueològic CELLA VINARIA, un equipament cultural del qual aquest any 2019 es compleixen 10 anys des de la seva inauguració.

Durant la conversa es presentaran els resultats de les diferents actuacions arqueològiques i patrimonials dutes a terme, s’explicaran les diferents eines de gestió utilitzades per a la implementació del projecte i s’analitzarà el model de gestió de l’equipament aplicat fins a dia d’avui.

L’objectiu es presentar un cas d’estudi que ha estat més o menys reeixit, des d’una visió critica que ens permeti veure les “llums i les ombres” que presenta qualsevol projecte i/o equipament patrimonial d’aquestes característiques.

Ponent: Antoni Martín i Oliveras.

Arqueòleg, museòleg i gestor cultural, és llicenciat en Geografia i Història, Especialitat: Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona el 1992. Màster en Gestió Cultural 1999-2000, també per la Universitat de Barcelona, amb estada al Regne Unit, dins el programa Intensiu Erasmus-Sòcrates, per estudiar, museologia i polítiques culturals a la City University of London i a la University of Edimburg. Postgraduat en Gestió del Patrimoni Arqueològic en 2000 per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Arqueologia 2012-2014, també per la Universitat de Barcelona. Actualment està cursant el seu doctorat a la Universitat de Barcelona, combinant-lo amb estances com a Visiting Scholar Researcher a la Durham University (Regne Unit). Des de 1992 fins 2005 va treballar com a arqueòleg professional, dirigint nombroses excavacions arqueològiques preventives i d’urgència per tot Catalunya. Es troba preparant i redactant la seva tesi doctoral sobre: “Economia del Vi a l’Època Romana. Paisatges productius, dades arqueològiques, quantificació i modelització”, a partir de l’anàlisi de la producció vitivinícola intensiva desenvolupada en l’antiga regió Laietana entre els segles I i III dC.

|SP|

PROYECTO CELLA VINARIA: QUINCE AÑOS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Y PATRIMONIAL EN LA BODEGA ROMANA DE VALLMORA (TEIÀ, MARESME, BARCELONA)

PREÁMBULO:

El pasado año 2018 se cumplieron quince años del inicio de las excavaciones en el yacimiento arqueológico del Veral de Vallmora (Teià, Maresme), un gran centro de producción de vino Layetano que estuvo activo entre los siglos I a.C y V d.C.

Estas excavaciones dieron pie al desarrollo de un proyecto integral de investigación arqueológica y patrimonial que se concretó con la construcción del Parque Arqueológico CELLA VINARIA, un equipamiento cultural del que este año 2019 se cumplen 10 años de su inauguración.

Durante la conversación se presentarán los resultados de las diferentes actuaciones arqueológicas y patrimoniales llevadas a cabo, se explicarán las diferentes herramientas de gestión utilizadas para la implementación del proyecto y se analizará el modelo de gestión del equipamiento aplicado hasta día de hoy.

El objetivo es presentar un caso de estudio, más o menos exitoso, desde una visión crítica que nos permita ver las “luces y las sombras” que presenta cualquier proyecto y/o equipamiento patrimonial de estas características.

Ponente: Antoni Martín i Oliveras

Arqueólogo, museólogo y gestor cultural, es licenciado en Geografía e Historia, Especialidad: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona en 1992. Master en Gestión Cultural 1999-2000, también por la Universidad de Barcelona, ​​con estancia en el Reino Unido, dentro del programa Intensivo Erasmus-Sócrates, para estudiar, museología y políticas culturales en la City University of London y la University of Edimburgo. Postgraduado en Gestión del Patrimonio Arqueológico en 2000 por la Universidad Abierta de Cataluña. Master en Arqueología 2012-2014, también por la Universidad de Barcelona. Actualmente está cursando su doctorado en la Universidad de Barcelona, ​​combinándolo con estancias como Visiting Scholar Researcher en la Durham University (Reino Unido). Desde 1992 hasta 2005 trabajó como arqueólogo profesional, dirigiendo numerosas excavaciones arqueológicas preventivas y de urgencia por toda Cataluña. Se encuentra preparando y redactando su tesis doctoral sobre: ​​”Economía del vino en la época romana. Paisajes productivos, datos arqueológicos, cuantificación y modelización”, a partir del análisis de la producción vitivinícola intensiva desarrollada en la antigua región Laietana entre los siglos I y III dC.

Conversa Patrimonial

|CAT|

EL PATRIMONI INDUSTRIAL: AQUEST DESCONEGUT I INFRAVALORAT

PREÀMBUL:

Amb aquesta conversa l’objectiu es conèixer una mica millor el Patrimoni Industrial visible a qualsevol ciutat/barri on hi podem viure i com aquest Patrimoni influeix en el desenvolupament urbá i de barri. La presentació hi constará de dues parts diferenciàdes:

PART PRIMERA: “EL PATRIMONI INDUSTRIAL DES DE EL PUNT DE VISTA DE L’ARQUEOLOGIA URBANA E INDUSTRIAL”: (David Buxens)

1. ¿Què és el Patrimoni Industrial?

2. ¿Què és i qué treballa l’Arqueologia Urbana e Industrial?

3. Aspectes Teòrics, del Gremi a la Fàbrica

4. ¿Va haber-hi una veritable “Revolució Industrial a Catalunya?

5. Tipologies camp d’estudi de l’Arqueologia Industrial, sistemes d’intervenció

6. Eines de conèixement del Patrimoni Industrial, visibilització, participació i propostes

7. Joc interactiu amb l’audiència (10 imatges)

PART SEGONA: “EL PATRIMONI INDUSTRIAL DES DE EL PUNT DE VISTA DE L’ARQUITECTURA”: (Diana Sánchez)

1. Joc interactiu amb l’audiència (continuació)

2. ¿Cóm es treballa el Patrimoni Industrial des de l’Arquitectura?

3. Estratègies de visibilització del Patrimoni Industrial des de la Didàctica Multidisciplinar.

4. Estratègies de Difusió del Patrimoni Industrial, projectes actius a la Comunitat Valenciana.

5. Agraïments, cloenda i debat.

Ponent: David Buxens i Diana Sánchez (experts en Patrimoni Industrial)

Quan: 13 de març de 2019, a les 14 hores.

On: Seminari de Prehistòria (primer pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer de Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

|SP|

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL; ESTE DESCONOCIDO E INFRAVALORADO

PREÁMBULO:

Con esta conversación el objetivo es conocer algo mejor el Patrimonio Industrial visible en cualquier ciudad/valle donde podemos vivir y como este Patrimonio influye en el desarrollo urbano y de barrio. La presentación constará de dos partes diferenciadas:

PARTE PRIMERA: “El Patrimonio Industrial desde el punto de vista de la Arqueología urbana e industrial”: (David *Buxens)

1. ¿Qué es el Patrimonio Industrial?

2. ¿Qué es y en qué trabaja la Arqueología Urbana e Industrial?

3. Aspectos Teóricos, del Gremio a la Fábrica

4. ¿Tendremos una verdadera Revolución Industrial en Cataluña?

5. Tipologías campo de estudio de la Arqueología Industrial, sistemas de intervención

6. Herramientas de conocimiento del Patrimonio Industrial, visibilización, participación y propuestas

7. Juego interactivo

PARTE SEGUNDA: “El Patrimonio Industrial desde el punto de vista de la arquitectura”: (Diana Sánchez)

1. Juego interactivo con la audiencia (continuación)

2. ¿Cómo se trabaja el Patrimonio Industrial desde la Arquitectura?

3. Estrategias de visibilización del Patrimonio Industrial desde la Didáctica Multidisciplinar.

4. Estrategias de Difusión del Patrimonio Industrial, proyectos activos en la Comunidad Valenciana.

5. Debate

Ponente: David Buxens y Diana Sánchez (Expertos en patrimonio industrial)

Cuándo: 13 de marzo de 2019, a las 14h.

Dónde: Seminario de Prehistoria (primera planta). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa Patrimonial

|CAT|

Arqueología i desenvolupament a l’Area Maia. El projecte arqueològic La Blanca (Petén, Guatemala)

El Projecte La Blanca és un projecte interuniversitari liderat per la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València que des de l’any 2004 desenvolupa la seva activitat en la conca del riu Mopán, una regió del departament guatemalenc de Petén banyada per cabalosos rius que en època antiga van actuar com a actives vies de comunicació i intercanvi entre les Terres Altes i les Terres Baixes Maies. Segurament atrets pel benefici proporcionat per aquests intercanvis comercials, en època antiga es van fundar en aquest territori nombrosos centres urbans, destacant entre ells La Blanca i Chilonché. Els principals objectius d’aquest projecte són 1) la recerca arqueològica i arquitectònica de tots dos assentaments maies, utilitzant per a això les noves tecnologies digitals per a la documentació i anàlisi dels edificis i monuments exhumats, 2) la posada en valor del seu ric patrimoni cultural i 3) contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural de les poblacions del seu entorn. Per a això es realitzen determinades accions destinades a reforçar la seva identitat històrica i cultural, fent que el patrimoni cultural pugui actuar de motor per al desenvolupament sostenible de la zona. Els resultats derivats del projecte pilot a la Blanca demostren la viabilitat d’aquestes intervencions i la conveniència d’aplicar-les en altres assentaments de similars característiques del Petén guatemalenc, al mateix temps que s’ha pogut comprovar els excel·lents resultats que s’han obtingut amb la incorporació de les noves tecnologies digitals de documentació, gràcies a les quals s’han pogut generar productes de 3D i realitat virtual i augmentada del patrimoni cultural maia d’alta qualitat.

Ponent: Cristina Vidal Lorenzo, Profesora Titular del Departament de Historia del Arte de la Universitat de Valencia.

Quan: 13 de febrer de 2019, a les 14 hores.

On: Seminari de Prehistòria (primer pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer de Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

|SP|

Arqueología y desarrollo en el Área Maya. El proyecto arqueológico La Blanca (Petén, Guatemala)

El Proyecto La Blanca es un proyecto interuniversitario liderado por la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia que desde el año 2004 desarrolla su actividad en la cuenca del río Mopán, una región del departamento guatemalteco de Petén bañada por caudalosos ríos que en época antigua actuaron como activas vías de comunicación e intercambio entre las Tierras Altas y las Tierras Bajas Mayas. Seguramente atraídos por el beneficio proporcionado por estos intercambios comerciales, en época antigua se fundaron en este territorio numerosos centros urbanos, destacando entre ellos La Blanca y Chilonché. Los principales objetivos de este proyecto son 1) la investigación arqueológica y arquitectónica de ambos asentamientos mayas, utilizando para ello las nuevas tecnologías digitales para la documentación y análisis de los edificios y monumentos exhumados, 2) la puesta en valor de su rico patrimonio cultural y 3) contribuir al desarrollo social, económico y cultural de las poblaciones de su entorno. Para ello se realizan determinadas acciones destinadas a reforzar su identidad histórica y cultural, haciendo que el patrimonio cultural pueda actuar de motor para el desarrollo sostenible de la zona. Los resultados derivados del proyecto piloto en La Blanca demuestran la viabilidad de estas intervenciones y la conveniencia de aplicarlas en otros asentamientos de similares características del Petén guatemalteco, al tiempo que se ha podido comprobar los excelentes resultados que se han obtenido con la incorporación de las nuevas tecnologías digitales de documentación, gracias a las cuales se han podido generar productos de 3D y realidad virtual y aumentada del patrimonio cultural maya de alta calidad.

Ponente: Cristina Vidal Lorenzo, Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia.

Cuándo: 13 de febrero de 2019, a las 14h.

Dónde: Seminario de Prehistoria (primera planta). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa patrimonial

|CAT|

Patrimoni arqueològic després de la Revolució: Definint Passats Arqueològics a Nicaragua

Des de 2007, el Projecte Arqueològic Centre de Nicaragua (PACEN) treballa a Nicaragua, la república centreamericana de major extensió i al mateix temps, econòmicament més desafiada. Prenent els objectius de l’arqueologia col·laborativa com a punt de partida, el treball de PACEN està marcat per una combinació de recerca arqueològica exploratòria, així com un compromís crític amb els nivells de discurs patrimonial a nivell intracomunitari, intercomunitari i nacional. PACEN proposa, desenvolupa i analitza les conceptualitzacions locals i nacionals del passat indígena a Nicaragua, en un context de la política cultural, sandinista, postrevolucionaria i el desenvolupament dels mitjans comunitaris, els quals narren històries culturals regionals. Aquesta és una activitat que es basa en el desenvolupament del patrimoni cultural en el context particular de Nicaragua, analitzant com funciona un projecte arqueològic col·laboratiu, i com s’ha enfrontat amb les complexitats socials i les polítiques combinant diferents actors comunitaris i custodis del patrimoni nacional. Què significa definir un patrimoni arqueològic en un lloc de poca consideració?

Ponent: Alexander Geurds, Associate Professor and Senior Researcher, University of Oxford i Leiden University.

Quan: 9 de gener de 2019, a les 19 hores.

On: Seminari de Prehistòria (primer pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer de Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

|SP|

Patrimonio después de la Revolución: Definiendo Pasados Arqueológicos en Nicaragua

Desde 2007, el Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua (PACEN) trabaja en Nicaragua, la república centroamericana de mayor extensión y al mismo tiempo, económicamente más desafiada. Tomando los objetivos de la arqueología colaborativa como punto de partida, el trabajo de PACEN está marcado por una combinación de investigación arqueológica exploratoria, así como un compromiso crítico con los niveles de discurso patrimonial a nivel intracomunitario, intercomunitario y nacional. PACEN propone, desarrolla y analiza las conceptualizaciones locales y nacionales del pasado indígena en Nicaragua, en un contexto de la política cultural, sandinista, posrevolucionaria y el desarrollo de los medios comunitarios, los cuales narran historias culturales regionales. Esta es una actividad que se basa en el desarrollo del patrimonio cultural en el contexto particular de Nicaragua, analizando cómo funciona un proyecto arqueológico colaborativo, se ha enfrentado con las complejidades sociales y las políticas para la combinación (entanglement) de los diferentes actores comunitarios y custodios del patrimonio nacional. ¿Qué significa definir un patrimonio arqueológico en un lugar en el que al pasado profundo se le da tan poca importancia?

Ponente: Alexander Geurds, Associate Professor and Senior Researcher, University of Oxford y Leiden University.

Cuándo: 9 de enero de 2019, a las 19h.

Dónde: Seminario de Prehistoria (primera planta). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

|EN|

Heritage after the Revolution: Defining Archaeological Pasts in Nicaragua

Since 2007, the Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua (PACEN) is active in Nicaragua, the largest and economically most challenged Central American republic. Taking collaborative approaches as a point of departure, work by PACEN is marked by a combination of exploratory archaeological research as well as critical engagement with intracommunity, intercommunity and national levels of heritage discourse. Against a backdrop of post-revolutionary Sandinist cultural policy-making and the development of community museums, narrating regional cultural histories, PACEN proposes, develops and discusses local and national conceptualizations of the indigenous past in Nicaragua. This lecture is a discussion of the development of cultural heritage in the context of Nicaragua, analyzing how a collaborative archaeological project has engaged with the social and political complexities presented by the entanglement of different community actors and national heritage custodians. What does it mean to define archaeological heritage in a place of little consideration of deep pasts?

Speaker: Alexander Geurds, Associate Professor and Senior Researcher, University of Oxford and Leiden University.

When: 9 January 2019, 7 pm.

Where: Prehistory seminar room (first floor). Faculty of Geography and History. 6 Montalegre, Barcelona. See map.

Conversa patrimonial

|CAT|

Protegir i usar el patrimoni cultural en temps de crisis

Aquesta conferència tractarà de la protecció i l’ús del patrimoni cultural en tres casos de crisis diferents. La primera crisi és la guerra de Síria. La guerra en aquest país va afectar al seu Patrimoni Cultural. Els sis llocs declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO han estat molt afectats pels combats, alhora que innombrables jaciments arqueològics han sofert grans saquejos i destruccions, aquesta xerrada presenta el treball de l’ONG Heritage for Peace en col·laboració amb la Institució Milà Fontanals del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC en castellà), en la protecció del patrimoni cultural a Síria.

La segona crisi és el fenomen dels refugiats i la immigració a Europa, la xerrada presentarà el projecte Abuab (Portes), és una iniciativa de la IMF-CSIC, la Universitat de Girona i l’ONG Heritage For Peace. Aquest projecte utilitza el patrimoni cultural com un element per ajudar els refugiats i els immigrants del Nord d’Àfrica i Orient Mitjà a través de la integració i la inclusió social a Barcelona.

La tercera crisi és la violència a Mèxic, el Salvador i Colòmbia, es mostraran algunes iniciatives que busquin utilitzar el patrimoni com un element per fomentar la pau i la reconciliació en aquests països, contra la violència.

Qui és l’Isber Sabrine?

És un arqueòleg sirià especialitzat en gestió del Patrimoni Cultural, així com un guia turístic nacional certificat a Síria. Des de 2006 és membre de l’equip espanyol sirià del Consell Superior de Recerques científiques de l’Institut Milà i Fontanals (CSIC -IMF). Ha participat en la protecció del patrimoni cultural sirià des de l’inici del conflicte i actualment és president i cofundador de l’organització espanyola Heritage For Peace. Des de 2015 ha participat en iniciatives culturals per als refugiats a Alemanya. Va treballar com a guia per al projecte Multaka del Museu d’Art Islàmic en el Museu de Pèrgam, que organitza visites guiades per als refugiats en els Museus de Berlín. És autor de diverses publicacions sobre el patrimoni cultural durant els conflictes armats. Recentment, està començant amb l’institut Milà i Fontanals i la Universitat de Girona el projecte Abuab (Portes), és un projecte dedicat a l’ús del patrimoni cultural per ajudar refugiats i immigrants a la integració a Catalunya.

Links

Heritage for Peace pagina web: www.heritageforpeace.org
Heritage for Peace Facebook: https://www.facebook.com/heritageforpeacesyria/
Instituto Milà i Fontanals : http://www.imf.csic.es/

Quan: 19 de desembre de 2018, a les 14h

On: Seminari de Prehistòria (primer pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

|SP|

Proteger y usar el patrimonio cultural en tiempos de crisis

Esta conferencia versa sobre la protección y el uso del patrimonio cultural en tres casos de crisis diferentes. La primera crisis es la guerra de Siria. La guerra en este país ha tenido efecto en su Patrimonio Cultural. Los seis sitios declarados como Patrimonio Mundial por la UNESCO se han visto muy afectados por los combates, a la vez que innumerables yacimientos arqueológicos han sufrido enormes saqueos y destrucciones. Esta charla va a presentar el trabajo del ONG Heritage for Peace en colaboración con el Instituto Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la protección del patrimonio cultural en Siria.

La segunda crisis es el fenómeno de refugiados e inmigración en Europa, la charla va a presentar el proyecto Abuab (puertas), es una iniciativa de la IMF del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Girona y la ONG Heritage For Peace. Este proyecto integra el patrimonio cultural como un elemento para ayudar a los refugiados y los inmigrantes de Norte de África y Oriente Medio a través de la integración y la inclusión social en Barcelona.

La tercera crisis es la violencia en México, el Salvador y Colombia. Aquí presentaremos algunas iniciativas que trabajan para utilizar el patrimonio como un elemento para fomentar la paz y la reconciliación en estos países contra la violencia.

¿Quién es Isber Sabrine?

Es un arqueólogo sirio especializado en gestión del patrimonio cultural, así como un guía turístico nacional certificado en Siria. Desde 2006 es miembro del equipo español sirio del Consejo Superior de Investigaciones científicas del Instituto Milà i Fontanals (CSIC -IMF). Ha participado en la protección del patrimonio cultural sirio desde el inicio del conflicto y actualmente es presidente y cofundador de la organización española Heritage For Peace . Desde 2015 ha participado en iniciativas culturales para los refugiados en Alemania. Trabajó como guía para el proyecto Multaka del Museo de Arte Islámico en el Museo de Pérgamo, que organiza visitas guiadas para los refugiados en los Museos de Berlín. Es autor de varias publicaciones sobre el patrimonio cultural durante los conflictos armados. Recientemente, está empezando con el instituto Milà i Fontanals y la Universidad de Girona el proyecto Abuab (Puertas), es un proyecto dedicado al uso del patrimonio cultural para ayudar refugiados e inmigrantes a la integración en Cataluña.

Links

Heritage for Peace pagina web: www.heritageforpeace.org
Heritage for Peace Facebook: https://www.facebook.com/heritageforpeacesyria/
Instituto Milà i Fontanals : http://www.imf.csic.es/

Cuando: 19 de diciembre de 2018, a las 14h

On: Seminario de Prehistoria (primera planta). Facultat de Geografia e Historia. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa patrimonial

|CAT|

El deure social dels professionals de l’arqueologia. De la conscienciació ciutadana a la socialització del patrimoni arqueològic

Sovint, el col·lectiu dels professionals de l’arqueologia reivindiquem l’interès social que deté la nostra activitat professional i incidim en el valor del patrimoni arqueològic, com a bé comú de tota la societat. I és així. És aquesta dimensió social del patrimoni i de l’activitat arqueològica la que, en bona mesura, estableix i determina que l’arqueologia ha de revertir al conjunt de la societat. I per tant, les restes arqueològiques, com a béns comuns que són, han de ser participades per la ciutadania. Veritable detenidora de l’essència dels valors culturals que aquests elements tenen.
Els vestigis del passat formen part activa d’una identitat col·lectiva i, com a tal, requereix ser participada i compartida. Són aquests plantejaments, per tant, els que comporten que la socialització del patrimoni arqueològic impliqui el compromís de tots i cada un dels professionals que participen d’aquesta disciplina. Des de la docència, la recerca, la gestió, la difusió, la divulgació, la difusió o qualsevol altra comesa vinculada a l’exercici de l’activitat. Ha de ser des d’aquesta diversitat disciplinaria pròpia i característica de l’arqueologia, que s’ha de fomentar i impulsar totes aquelles iniciatives que contemplin els processos participatius de la societat.
Més enllà de la convivència implícita que sovint s’estableix entre la ciutadania i les restes arqueològiques cal insistir en la cohesió entre les parts com a principal dinamitzador per assolir-ne el compromís social. Cal que el col·lectiu de professional s’impliqui activament en iniciatives i accions participatives per fomentar i promoure nexes entre el conjunt de la societat i el patrimoni arqueològic.

Ponent: Isidre Pastor i Batalla (Associació d’Arqueòlegs de Catalunya)

Llicenciat amb grau en Història Medieval, Llicenciat en Història de l’Art i Postgrau en Arqueologia Medieval i Postgrau en Ceràmica Medieval i post medieval per la Universitat de Barcelona. Centra la seva activitat professional en la consultoria i assistència tècnica en matèria d’arqueologia i patrimoni cultural així com en tasques de gestió i direcció de projectes sobre el patrimoni històric arquitectònic, tant per a administracions públiques com a entitats i promotors privats. És membre de diversos col·lectius professionals i col·labora amb entitats socials i grups de recerca sobre l’estudi, la preservació, posada en valor i socialització del patrimoni cultural.

Quan: 14 de novembre de 2018, a les 14h
 
On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

|SP|

El deber social de los profesionales de la arqueología. De la concienciación ciudadana a la socialización del patrimonio arqueológico

A menudo, el colectivo de los profesionales de la arqueología reivindicamos el interés social que detiene nuestra actividad profesional e incidimos en el valor del patrimonio arqueológico, como bien común de toda la sociedad. Y es así. Es esta dimensión social del patrimonio y de la actividad arqueológica la que, en buena medida, establece y determina que la arqueología tiene que revertir al conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, los restos arqueológicos, como bienes comunes que son, tienen que ser participadas por la ciudadanía. Verdadera detentora de la esencia de los valores culturales que estos elementos tienen.
Los vestigios del pasado forman parte activa de una identidad colectiva y, como tal, requiere ser participada y compartida. Son estos planteamientos, por lo tanto, los que comportan que la socialización del patrimonio arqueológico implique el compromiso de todos y cada uno de los profesionales que participan de esta disciplina. Desde la docencia, la investigación, la gestión, la difusión, la divulgación, la difusión o cualquier otro cometido vinculado al ejercicio de la actividad. Tiene que ser desde esta diversidad disciplinaria propia y característica de la arqueología, que se tienen que fomentar e impulsar todas aquellas iniciativas que contemplen los procesos participativos de la sociedad.
Más allá de la convivencia implícita que a menudo se establece entre la ciudadanía y los restos arqueológicos hay que insistir en la cohesión entre las partes como principal dinamizador para lograr el compromiso social. Hace falta que el colectivo de profesionales se implique activamente en iniciativas y acciones participativas para fomentar y promover nexos entre el conjunto de la sociedad y el patrimonio arqueológico.

Ponente: Isidre Pastor y Batalla (Asociación de Arqueólogos de Cataluña)

Licenciado con grado en Historia Medieval, Licenciado en Historia del Arte y Posgrado en Arqueología Medieval y Posgrado en Cerámica Medieval y tabla medieval por la Universidad de Barcelona. Centra su actividad profesional en la consultoría y asistencia técnica en materia de arqueología y patrimonio cultural así como en tareas de gestión y dirección de proyectos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, tanto para administraciones públicas como entidades y promotores privados. Es miembro de varios colectivos profesionales y colabora con entidades sociales y grupos de investigación sobre el estudio, la preservación, puesta en valor y socialización del patrimonio cultural.

Cuándo: 14 de noviembre de 2018, a las 14h

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.