|CAT|

Cada semestre tenim dos o tres converses. En aquest espai anunciarem la següent. Si voleu veure les nostres converses d’anys anteriors aneu al final de la pàgina.

|SP|

Cada semestre tenemos dos o tres converses. En este espacio anunciaremos la siguiente. Si desea ver nuestras converses de años anteriores desplácese hasta el final de la página.

|EN|

Every term we have two to three converses. We will announce our next conversa in this page. Please, scroll down to the bottom of the page to access the links to past converses.

Conversa Patrimonial

|CAT|

Exploracions de processos “bottom up” i formes de compromís cívic al voltant d’ edificis de patrimoni urbà a Atenes. (El cas de Communitism. Monastiraki)

A partir de la seva experiència com activista i recercadora la Marina Sakatrapi ens explicarà com davant la crisi econòmica el municipi d’ Atenes ha fet esforços per redefinir la ciutat com a capital cultural e interactuar amb la societat civil en aquesta redefinició. L’objectiu d’aquesta recerca és identificar les condicions que poden propulsar un model de cooperació entre comunitat e institucions en la definició i posta en valor del patrimoni urbà. La recerca explora els diferents ritmes d’ interacció amb el patrimoni per part de les institucions formals i les comunitats implicades.

Ponent: Marina Skarpeti

|SP|

Exploraciones de procesos “bottom up” y formas de compromiso cívico en el contexto de edificios de patrimonio urbano en Atenas. (El caso de Communitism. Monastiraki)

A partir de su experiencia como activista e investigadora Marina Sakatrapi nos explicará como, ante la crisis económica, el municipio de Atenas ha hecho esfuerzos para redefinir la ciudad como capital cultural e interactuar con la sociedad civil en esta redefinición. El objetivo de esta presentación es identificar las condiciones que pueden propulsar un modelo de cooperación entre comunidad e instituciones en la definición y puesta en valor del patrimonio urbano. La investigación explora los diferentes ritmos de interacción con el patrimonio por parte de las instituciones formales y las comunidades implicadas.

Ponent: Marina Skarpeti

|EN|

Explorations of bottom-up processes and forms of civic engagement in the context of urban heritage buildings in Athens. (The case of Communitism. Monastiraki)

In this presentation, activist and researcher Marina Sakatrapi will delve into how the municipality of Athens has made efforts to, on the one hand, redefine the city as a cultural capital and, on the other, to interact with civilians in this process of redefinition in the face of the economic crisis. The aim of this talk is to identify the conditions that can push for a model of cooperation between communities and institutions for defining and valuing urban heritage. The research explores the different modes of interaction with heritage from the part of both the formal institutions and the communities involved.

Ponent: Marina Skarpeti

Conversa Patrimonial

|CAT|

La relació entre la participació cultural i el benestar: dos estudis de cas sobre museus

Recentment, la relació entre cultura i benestar ha despertat un interès creixent. L’augment de textos està demostrant els efectes de la participació cultural en la salut i el benestar tant a nivell personal com social. Les organitzacions patrimonials, com a agents socials de la il·lustració cultural, poden exercir un paper facilitador en aquest procés.

Aquest estudi pretén explorar la relació entre l’experiència dels museus i el benestar psicològic dels visitants a través de les proves obtingudes en dos estudis de cas de la regió mediterrània.

Ponent: Sendy Ghirardi

|SP|

La relación entre la participación cultural y el bienestar: dos estudios de caso sobre museos

Recientemente, la relación entre cultura y bienestar ha despertado un creciente interés. El aumento de textos está demostrando los efectos de la participación cultural en la salud y el bienestar tanto a nivel personal como social. Las organizaciones patrimoniales, como agentes sociales de la ilustración cultural, pueden desempeñar un papel facilitador en este proceso.

Este estudio pretende explorar la relación entre la experiencia de los museos y el bienestar psicológico de los visitantes a través de las pruebas obtenidas en dos estudios de caso de la región mediterránea.

Ponente: Sendy Ghirardi

|EN|

Relationships between Cultural Participation and Well-being: Two Case Studies
on Museums

Recently, the relationship between culture and well-being has gotten an increasing interest. A growing body of literature is demonstrating the effects of cultural participation on health and wellbeing at personal and social levels. Heritage organizations, as social agents of cultural enlightenment, may play an enabling role in this process.

This study aims to explore the relationship between museum experience and the psychological well-being of visitors with evidence extracted from two case studies in the Mediterranean Region.

Presenter: Sendy Ghirardi

Conversa Patrimonial

|CAT|

Construint treballs col·laboratius: reflexió sobre reptes i impacte social en la Serra Mixe d’Oaxaca, Mèxic

En aquesta conversa Leslie compartirà algunes idees preliminars i reptes sobre el treball arqueològic col·laboratiu que la comunitat ayuujk d’Oaxaca i ella estan construint a partir d’una trobada entre diferents epistemologies. En una breu introducció, Leslie ens parlarà sobre el que ella ha après i comprès a través de la seva experiència empírica amb pobles indígenes a Austràlia i Sud-àfrica. Aquestes vivències i constant aprenentatge han incidit en el que ara ella proposa realitzar a Mèxic; no sols en el referent a recerca arqueològica sinó també en la reflexión de com els resultats acadèmics nodreixen la realitat col·lectiva; del poble ayuujk en aquest cas. Seguint aquesta línia, Leslie ens comptarà sobre les activitats realitzades i l’impacte social que ha tingut aquesta recerca en la seva etapa embrionària en un poblat de la Serra Mixe d’Oaxaca.

Ponent: Leslie Zubieta Calvert

|SP|

Construyendo trabajos colaborativos: reflexión sobre retos e impacto social en la Sierra Mixe de Oaxaca, México

En esta conversa Leslie compartirá algunas ideas preliminares y retos sobre el trabajo arqueológico colaborativo que la comunidad ayuujk de Oaxaca y ella están construyendo a partir de un encuentro entre diferentes epistemologías. En una breve introducción, Leslie nos hablará acerca de lo que ella ha aprendido y comprendido a través de su experiencia empírica con pueblos indígenas en Australia y Sudáfrica. Estas vivencias y constante aprendizaje han incidido en lo que ahora ella propone realizar en México; no sólo en lo referente a investigación arqueológica sino también reflexionar en cómo los resultados académicos nutren la realidad colectiva del pueblo ayuujk en este caso. Siguiendo esta línea, Leslie nos contará sobre las actividades realizadas y el impacto social que ha tenido hasta el momento esta investigación en su etapa embrionaria en un poblado de la Sierra Mixe de Oaxaca.

Ponente: Leslie Zubieta Calvert

|EN|

Building Collaborative Work: Reflections on the Challenges and Social Impact in the Sierra Mixe of Oaxaca, Mexico

In this “converse” Leslie will share some preliminary ideas and challenges about the collaborative archaeological work that both the ayuujk community of Oaxaca and herself are building from an encounter of different epistemologies. In a brief introduction, Leslie will tell us about what she has learned and understood through her empirical experience with indigenous peoples in Australia and South Africa. These experiences and constant learning have influenced what she now proposes to do in Mexico; not only in terms of archaeological research but also to reflect on how the academic results might nourish the collective reality of the ayuujk people. Following this line of inquiry, Leslie will delve on the activities that she has carried out and the social impact that her research has had, so far, on a village in the Sierra Mixe of Oaxaca.

Presenter: Leslie Zubieta Calvert

Conversa Patrimonial

 

|CAT|

Participació de la comunitat en la gestió del patrimoni arqueològic: una experiència egípcia

La participació de la comunitat ha estat un dels reptes als quals s’ha enfrontat la gestió del patrimoni arqueològic de molts llocs. Per a garantir els valors de les societats en els llocs del patrimoni arqueològic, els administradors dels llocs són els responsables d’elaborar polítiques de gestió en funció dels recursos disponibles en el lloc.

Quant la participació de la població local en els jaciments arqueològics, es plantegen diverses qüestions. Es tracta, entre altres coses, de preguntar-se si és important saber quin és el significat que la gent atribueix al lloc arqueològic i quins factors influeixen en el grau de participació de les poblacions locals en el procés de gestió. També intentaré respondre a la pregunta de qui ha de participar en el procés i quines són les necessitats i els beneficis per a la població local. Finalment, tractaré de respondre com interactuen les comunitats dins dels espais arqueològics i com es relacionen amb els altres actors clau.

En aquesta conversa es respondran les preguntes abans esmentades a través de la meva experiència en dos llocs arqueològics diferents, inscrits com a Patrimoni Mundial a Egipte. El primer és el denominat Complex Religiós que és part del lloc històric del Patrimoni Mundial del Caire a Egipte. Aquí, els monuments arqueològics representen a tres religions diferents: l’islam està representat a través d’una mesquita construïda, el cristianisme per set monuments coptes i el judaisme per la sinagoga de Ben Ezra. El segon lloc és l’Illa de Elefantina d’Assuan, que es troba en el costat oposat de la ciutat d’Assuan, en el riu Nil, en l’Alt Egipte, a uns 885 km al sud del Caire i a 231 km d’Abu Simbel. Avui dia l’Illa de Elefantina combina dos pobles nubios: Koti i Siou. És un lloc arqueològic que compta amb diversos monuments com el Nilómetro, el Mausoleu de Agha Khan, les Ruïnes del Monestir de Sant Simeón i el Museu Elefantino.

Ponent: Esraa Fathy Alhadad 

|SP|

Participación de la comunidad en la gestión del patrimonio arqueológico: una experiencia egipcia.

La participación de la comunidad ha sido uno de los retos a los que se ha enfrentado la gestión del patrimonio arqueológico de muchos sitios. Para garantizar los valores de las sociedades en los sitios del patrimonio arqueológico, los administradores de los sitios son los responsables de elaborar políticas de gestión en función de los recursos disponibles en el lugar.

En cuanto a la participación de la población local en los yacimientos arqueológicos, se plantean diversas cuestiones. Se trata, entre otras cosas, de preguntarse si es importante saber cuál es el significado que la gente atribuye al sitio arqueológico y qué factores influyen en el grado de participación de las poblaciones locales en el proceso de gestión. También intentaré responder a la pregunta de quién debe participar en el proceso y cuáles son las necesidades y los beneficios para la población local. Por último, trataré de responder cómo interactúan las comunidades dentro de los sitios arqueológicos y cómo se relacionan con los demás actores clave.

En esta conversa se responderán las preguntas antes mencionadasa través de mi experiencia en dos sitios arqueológicos distintos, inscritos como Patrimonio Mundial en Egipto. El primero es el denominado Complejo Religioso que es parte del sitio histórico del Patrimonio Mundial de El Cairo en Egipto. Aquí, los monumentos arqueológicos representan a tres religiones diferentes: el islam está representado a través de una mezquita construida, el cristianismo por siete monumentos coptos y el judaísmo por la sinagoga de Ben Ezra. El segundo sitio es la Isla de Elefantina de Asuán, que se encuentra en el lado opuesto de la ciudad de Asuán, en el río Nilo, en el Alto Egipto, a unos 885 km al sur de El Cairo y a 231 km de Abu Simbel. Hoy en día la Isla de Elefantina combina dos pueblos nubios: Koti y Siou. Es un sitio arqueológico que cuenta con varios monumentos como el Nilómetro, el Mausoleo de Agha Khan, las Ruinas del Monasterio de San Simeón y el Museo Elefantino.

Ponente: Esraa Fathy Alhadad 

|EN|

Community Involvement in Archaeological Heritage Management: an Egyptian experience

Community involvement has been one of the challenges facing the archaeological heritage management of many sites. To ensure the values for societies in the archaeological heritage sites, site managers have the responsibility to develop management policies according to the available resources of the site.

Various questions are raised up when it comes to the involvement of the local population in the archaeological sites. These include to question whether it is important to know what is the meaning people attach to the archaeological site, and what factors are effecting the degree of involvement of local populations in the management process. I will also try to answer to the question of who should be involvement in the process and what are the needs and benefits for the locals. Finally I will try to answer how communities interact within the archaeological sites and how they interact with the other key stakeholders.

In this converse the above-mentioned questions will be answered. In addition I will explain through my experience in two different archaeological sites in Egypt which are parts of World Heritage Sites. The first one is the so called Religion Complex which is part of Historic Cairo World Heritage Site in Egypt. In it there are archaeological monuments representing three different religions side by side : Islam with the first mosque built in Egypt, Christianism with seven Coptic monuments and Judaism with the Synagogue of Ben Ezra. The second site is the Elephantine Island in Aswan, which is located on the opposite side of the city of Aswan in the river Nile in Upper Egypt about 885 km south from Cairo and 231 km from Abu Simbel. Nowadays Elephantine Island combines two Nubian villages: Koti and Siou. It is an archaeological site that has various monuments including the Nilometer, the Agha Khan Mausoleum, Ruins of the Monastery of St. Simeon and the Elephantine Museum.

Presenter: Esraa Fathy Alhadad 

Enofórum

|CAT|

Albariño Rías Baixas. De la tradición al mundo”.és la primera part d’una trilogia documental que retrata l’actual revolució del vi a Galícia. En aquesta primera part s’explica la història i actual situació del Albariño, un vi tradicionalment minoritari i escassament conegut, que ha aconseguit fama mundial. No obstant això, la creació de la Denominació d’Origen Rias Baixas i la industrialització del vi han generat conflictes i debats sobre la tipicitat del Albariño, demandant l’elaboració de vins alternatius i autèntics que reflecteixin el terrer. Alguns dels cellers i persones vinculades amb la sommelieria, enologia i periodisme gastronòmic més conegudes de la zona narren aquesta història, una història d’èxits, emocions… i vi.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Vry8LRmx4zs

Posteriorment es realitzarà un debat sobre tradició, autenticitat, patrimoni, que es veurà correspost amb una dosi de realitat líquida en la forma de raïm premsat i posteriorment fermentat.

|SP|

“Albariño Rías Baixas: de la tradición al mundo”, es la primera parte de una trilogía documental que retrata la actual revolución del vino en Galicia. En esta primera parte se cuenta la historia y actual situación del Albariño, un vino tradicionalmente minoritario y escasamente conocido, que ha alcanzado fama mundial. Sin embargo, la creación de la Denominación de Origen Rías Baixas y la industrialización del vino han generado conflictos y debates sobre la tipicidad del albariño, demandando la elaboración de vinos alternativos y auténticos que reflejen el terruño. Algunas de las bodegas y personas vinculadas con la sumillería, enología y periodismo gastronómico más conocidas de la zona narran esta historia, una historia de éxitos, emociones… y vino.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Vry8LRmx4zs

Posteriormente se realizará un debate sobre tradición, autenticidad, patrimonio, que se verá correspondido con una dosis de realidad líquida en la forma de uva prensada y posteriormente fermentada.

|EN|

“Albariño Rías Baixas: from Tradition to the World” is the first part of a trilogy of documentaries that portray the current wine revolution in Galicia. This first part tells the story and current situation of Albariño, a traditionally minority and scarcely known wine, which has achieved worldwide fame. However, the creation of the Rías Baixas Origin Denomination and the industrialization of wine have generated conflicts and debates about the typicality of Albariño, demanding the production of alternative and authentic wines that reflect the local. Some of the wineries and people, associated with the sommelier, winemaking, and gastronomic journalism of the area, collaborate to narrate this story, a story of successes, emotions … and wine.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Vry8LRmx4zs

Subsequently there will be a debate on tradition, authenticity, and heritage, which will be matched with a dose of liquid reality in the form of pressed and subsequently fermented grapes.