Conversa patrimonial

| CAT

Patrimoni arqueològic després de la Revolució: Definint Passats Arqueològics a Nicaragua

Des de 2007, el Projecte Arqueològic Centre de Nicaragua (PACEN) treballa a Nicaragua, la república centreamericana de major extensió i al mateix temps, econòmicament més desafiada. Prenent els objectius de l’arqueologia col·laborativa com a punt de partida, el treball de PACEN està marcat per una combinació de recerca arqueològica exploratòria, així com un compromís crític amb els nivells de discurs patrimonial a nivell intracomunitari, intercomunitari i nacional. PACEN proposa, desenvolupa i analitza les conceptualitzacions locals i nacionals del passat indígena a Nicaragua, en un context de la política cultural, sandinista, postrevolucionaria i el desenvolupament dels mitjans comunitaris, els quals narren històries culturals regionals. Aquesta és una activitat que es basa en el desenvolupament del patrimoni cultural en el context particular de Nicaragua, analitzant com funciona un projecte arqueològic col·laboratiu, i com s’ha enfrontat amb les complexitats socials i les polítiques combinant diferents actors comunitaris i custodis del patrimoni nacional. Què significa definir un patrimoni arqueològic en un lloc de poca consideració?

Ponent: Alexander Geurds, Associate Professor and Senior Researcher, University of Oxford i Leiden University.

Quan: 9 de gener de 2019, a les 19 hores.

On: Seminari de Prehistòria (primer pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer de Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

| ES

Patrimonio después de la Revolución: Definiendo Pasados Arqueológicos en Nicaragua

Desde 2007, el Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua (PACEN) trabaja en Nicaragua, la república centroamericana de mayor extensión y al mismo tiempo, económicamente más desafiada. Tomando los objetivos de la arqueología colaborativa como punto de partida, el trabajo de PACEN está marcado por una combinación de investigación arqueológica exploratoria, así como un compromiso crítico con los niveles de discurso patrimonial a nivel intracomunitario, intercomunitario y nacional. PACEN propone, desarrolla y analiza las conceptualizaciones locales y nacionales del pasado indígena en Nicaragua, en un contexto de la política cultural, sandinista, posrevolucionaria y el desarrollo de los medios comunitarios, los cuales narran historias culturales regionales. Esta es una actividad que se basa en el desarrollo del patrimonio cultural en el contexto particular de Nicaragua, analizando cómo funciona un proyecto arqueológico colaborativo, se ha enfrentado con las complejidades sociales y las políticas para la combinación (entanglement) de los diferentes actores comunitarios y custodios del patrimonio nacional. ¿Qué significa definir un patrimonio arqueológico en un lugar en el que al pasado profundo se le da tan poca importancia?

Ponente: Alexander Geurds, Associate Professor and Senior Researcher, University of Oxford y Leiden University.

Cuándo: 9 de enero de 2019, a las 19h.

Dónde: Seminario de Prehistoria (primera planta). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

| EN

Heritage after the Revolution: Defining Archaeological Pasts in Nicaragua

Since 2007, the Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua (PACEN) is active in Nicaragua, the largest and economically most challenged Central American republic. Taking collaborative approaches as a point of departure, work by PACEN is marked by a combination of exploratory archaeological research as well as critical engagement with intracommunity, intercommunity and national levels of heritage discourse. Against a backdrop of post-revolutionary Sandinist cultural policy-making and the development of community museums, narrating regional cultural histories, PACEN proposes, develops and discusses local and national conceptualizations of the indigenous past in Nicaragua. This lecture is a discussion of the development of cultural heritage in the context of Nicaragua, analyzing how a collaborative archaeological project has engaged with the social and political complexities presented by the entanglement of different community actors and national heritage custodians. What does it mean to define archaeological heritage in a place of little consideration of deep pasts?

Speaker: Alexander Geurds, Associate Professor and Senior Researcher, University of Oxford and Leiden University.

When: 9 January 2019, 7 pm.

Where: Prehistory seminar room (first floor). Faculty of Geography and History. 6 Montalegre, Barcelona. See map.

Conversa patrimonial

Protegir i usar el patrimoni cultural en temps de crisis

Aquesta conferència tractarà de la protecció i l’ús del patrimoni cultural en tres casos de crisis diferents. La primera crisi és la guerra de Síria. La guerra en aquest país va afectar al seu Patrimoni Cultural. Els sis llocs declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO han estat molt afectats pels combats, alhora que innombrables jaciments arqueològics han sofert grans saquejos i destruccions, aquesta xerrada presenta el treball de l’ONG Heritage for Peace en col·laboració amb la Institució Milà Fontanals del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC en castellà), en la protecció del patrimoni cultural a Síria.

La segona crisi és el fenomen dels refugiats i la immigració a Europa, la xerrada presentarà el projecte Abuab (Portes), és una iniciativa de la IMF-CSIC, la Universitat de Girona i l’ONG Heritage For Peace. Aquest projecte utilitza el patrimoni cultural com un element per ajudar els refugiats i els immigrants del Nord d’Àfrica i Orient Mitjà a través de la integració i la inclusió social a Barcelona.

La tercera crisi és la violència a Mèxic, el Salvador i Colòmbia, es mostraran algunes iniciatives que busquin utilitzar el patrimoni com un element per fomentar la pau i la reconciliació en aquests països, contra la violència.

Qui és l’Isber Sabrine?

És un arqueòleg sirià especialitzat en gestió del Patrimoni Cultural, així com un guia turístic nacional certificat a Síria. Des de 2006 és membre de l’equip espanyol sirià del Consell Superior de Recerques científiques de l’Institut Milà i Fontanals (CSIC -IMF). Ha participat en la protecció del patrimoni cultural sirià des de l’inici del conflicte i actualment és president i cofundador de l’organització espanyola Heritage For Peace. Des de 2015 ha participat en iniciatives culturals per als refugiats a Alemanya. Va treballar com a guia per al projecte Multaka del Museu d’Art Islàmic en el Museu de Pèrgam, que organitza visites guiades per als refugiats en els Museus de Berlín. És autor de diverses publicacions sobre el patrimoni cultural durant els conflictes armats. Recentment, està començant amb l’institut Milà i Fontanals i la Universitat de Girona el projecte Abuab (Portes), és un projecte dedicat a l’ús del patrimoni cultural per ajudar refugiats i immigrants a la integració a Catalunya.

Links

Heritage for Peace pagina web: www.heritageforpeace.org
Heritage for Peace Facebook: https://www.facebook.com/heritageforpeacesyria/
Instituto Milà i Fontanals : http://www.imf.csic.es/

Quan: 19 de desembre de 2018, a les 14h

On: Seminari de Prehistòria (primer pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

Proteger y usar el patrimonio cultural en tiempos de crisis

Esta conferencia versa sobre la protección y el uso del patrimonio cultural en tres casos de crisis diferentes. La primera crisis es la guerra de Siria. La guerra en este país ha tenido efecto en su Patrimonio Cultural. Los seis sitios declarados como Patrimonio Mundial por la UNESCO se han visto muy afectados por los combates, a la vez que innumerables yacimientos arqueológicos han sufrido enormes saqueos y destrucciones. Esta charla va a presentar el trabajo del ONG Heritage for Peace en colaboración con el Instituto Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la protección del patrimonio cultural en Siria.

La segunda crisis es el fenómeno de refugiados e inmigración en Europa, la charla va a presentar el proyecto Abuab (puertas), es una iniciativa de la IMF del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Girona y la ONG Heritage For Peace. Este proyecto integra el patrimonio cultural como un elemento para ayudar a los refugiados y los inmigrantes de Norte de África y Oriente Medio a través de la integración y la inclusión social en Barcelona.

La tercera crisis es la violencia en México, el Salvador y Colombia. Aquí presentaremos algunas iniciativas que trabajan para utilizar el patrimonio como un elemento para fomentar la paz y la reconciliación en estos países contra la violencia.

¿Quién es Isber Sabrine?

Es un arqueólogo sirio especializado en gestión del patrimonio cultural, así como un guía turístico nacional certificado en Siria. Desde 2006 es miembro del equipo español sirio del Consejo Superior de Investigaciones científicas del Instituto Milà i Fontanals (CSIC -IMF). Ha participado en la protección del patrimonio cultural sirio desde el inicio del conflicto y actualmente es presidente y cofundador de la organización española Heritage For Peace . Desde 2015 ha participado en iniciativas culturales para los refugiados en Alemania. Trabajó como guía para el proyecto Multaka del Museo de Arte Islámico en el Museo de Pérgamo, que organiza visitas guiadas para los refugiados en los Museos de Berlín. Es autor de varias publicaciones sobre el patrimonio cultural durante los conflictos armados. Recientemente, está empezando con el instituto Milà i Fontanals y la Universidad de Girona el proyecto Abuab (Puertas), es un proyecto dedicado al uso del patrimonio cultural para ayudar refugiados e inmigrantes a la integración en Cataluña.

Links

Heritage for Peace pagina web: www.heritageforpeace.org
Heritage for Peace Facebook: https://www.facebook.com/heritageforpeacesyria/
Instituto Milà i Fontanals : http://www.imf.csic.es/

Cuando: 19 de diciembre de 2018, a las 14h

On: Seminario de Prehistoria (primera planta). Facultat de Geografia e Historia. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa patrimonial

El deure social dels professionals de l’arqueologia. De la conscienciació ciutadana a la socialització del patrimoni arqueològic

Sovint, el col·lectiu dels professionals de l’arqueologia reivindiquem l’interès social que deté la nostra activitat professional i incidim en el valor del patrimoni arqueològic, com a bé comú de tota la societat. I és així. És aquesta dimensió social del patrimoni i de l’activitat arqueològica la que, en bona mesura, estableix i determina que l’arqueologia ha de revertir al conjunt de la societat. I per tant, les restes arqueològiques, com a béns comuns que són, han de ser participades per la ciutadania. Veritable detenidora de l’essència dels valors culturals que aquests elements tenen.
Els vestigis del passat formen part activa d’una identitat col·lectiva i, com a tal, requereix ser participada i compartida. Són aquests plantejaments, per tant, els que comporten que la socialització del patrimoni arqueològic impliqui el compromís de tots i cada un dels professionals que participen d’aquesta disciplina. Des de la docència, la recerca, la gestió, la difusió, la divulgació, la difusió o qualsevol altra comesa vinculada a l’exercici de l’activitat. Ha de ser des d’aquesta diversitat disciplinaria pròpia i característica de l’arqueologia, que s’ha de fomentar i impulsar totes aquelles iniciatives que contemplin els processos participatius de la societat.
Més enllà de la convivència implícita que sovint s’estableix entre la ciutadania i les restes arqueològiques cal insistir en la cohesió entre les parts com a principal dinamitzador per assolir-ne el compromís social. Cal que el col·lectiu de professional s’impliqui activament en iniciatives i accions participatives per fomentar i promoure nexes entre el conjunt de la societat i el patrimoni arqueològic.

Ponent: Isidre Pastor i Batalla (Associació d’Arqueòlegs de Catalunya)

Llicenciat amb grau en Història Medieval, Llicenciat en Història de l’Art i Postgrau en Arqueologia Medieval i Postgrau en Ceràmica Medieval i post medieval per la Universitat de Barcelona. Centra la seva activitat professional en la consultoria i assistència tècnica en matèria d’arqueologia i patrimoni cultural així com en tasques de gestió i direcció de projectes sobre el patrimoni històric arquitectònic, tant per a administracions públiques com a entitats i promotors privats. És membre de diversos col·lectius professionals i col·labora amb entitats socials i grups de recerca sobre l’estudi, la preservació, posada en valor i socialització del patrimoni cultural.

Quan: 14 de novembre de 2018, a les 14h
 
On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

El deber social de los profesionales de la arqueología. De la concienciación ciudadana a la socialización del patrimonio arqueológico

A menudo, el colectivo de los profesionales de la arqueología reivindicamos el interés social que detiene nuestra actividad profesional e incidimos en el valor del patrimonio arqueológico, como bien común de toda la sociedad. Y es así. Es esta dimensión social del patrimonio y de la actividad arqueológica la que, en buena medida, establece y determina que la arqueología tiene que revertir al conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, los restos arqueológicos, como bienes comunes que son, tienen que ser participadas por la ciudadanía. Verdadera detentora de la esencia de los valores culturales que estos elementos tienen.
Los vestigios del pasado forman parte activa de una identidad colectiva y, como tal, requiere ser participada y compartida. Son estos planteamientos, por lo tanto, los que comportan que la socialización del patrimonio arqueológico implique el compromiso de todos y cada uno de los profesionales que participan de esta disciplina. Desde la docencia, la investigación, la gestión, la difusión, la divulgación, la difusión o cualquier otro cometido vinculado al ejercicio de la actividad. Tiene que ser desde esta diversidad disciplinaria propia y característica de la arqueología, que se tienen que fomentar e impulsar todas aquellas iniciativas que contemplen los procesos participativos de la sociedad.
Más allá de la convivencia implícita que a menudo se establece entre la ciudadanía y los restos arqueológicos hay que insistir en la cohesión entre las partes como principal dinamizador para lograr el compromiso social. Hace falta que el colectivo de profesionales se implique activamente en iniciativas y acciones participativas para fomentar y promover nexos entre el conjunto de la sociedad y el patrimonio arqueológico.

Ponente: Isidre Pastor y Batalla (Asociación de Arqueólogos de Cataluña)

Licenciado con grado en Historia Medieval, Licenciado en Historia del Arte y Posgrado en Arqueología Medieval y Posgrado en Cerámica Medieval y tabla medieval por la Universidad de Barcelona. Centra su actividad profesional en la consultoría y asistencia técnica en materia de arqueología y patrimonio cultural así como en tareas de gestión y dirección de proyectos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, tanto para administraciones públicas como entidades y promotores privados. Es miembro de varios colectivos profesionales y colabora con entidades sociales y grupos de investigación sobre el estudio, la preservación, puesta en valor y socialización del patrimonio cultural.

Cuándo: 14 de noviembre de 2018, a las 14h

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.