Conversa patrimonial

Projecció del curt “Hasta cota de afección” del Centro Revolucionario de Arqueología Social (C.R.A.S.) (Cast.)-10 min.

En aquesta conversa el col·lectiu ens paralará principalment de la seva formació i desenvolupament al centre autogestionat de Tabacalera (Madrid)…en paraules dels mateixos: “Algunes activitats que hem dut a terme i per què (objectius). Breus anotacions de projectes de futur i línies d’actuació. Espai de reflexió de cadascun dels membres de per què formem part del C.R.A.S.”

Ponents: Integrants del C.R.A.S.

Web: arqueologiasocial.com/

Quan: 13 de desembre de 2017, a les 19h

On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

Proyección del corto “Hasta cota de afección” del Centro Revolucionario de Arqueología Social (C.R.A.S.) (Cast.)-10 min.

En esta conversa el colectivo nos hablará principalmente de su formación y desarrollo al centro autogestionado de Tabacalera (Madrid)…en palabras de los mismos: “Algunas actividades que hemos llevado a cabo y por qué (objetivos). Breves anotaciones de proyectos de futuro y líneas de actuación. Espacio de reflexión de cada uno de los miembros de por qué formamos parte del C.R.A.S.”

Ponentes: Integrantes del C.R.A.S. 

Web: arqueologiasocial.com/

Cuándo: 13 de diciembre de 2017, a las 19h

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa patrimonial

L’arqueologia vivencial al Parc Nacional Arxipèlag Los Roques (Veneçuela)

Al llarg de gairebé quatre dècades, s’ha desenvolupat una relació entre la comunitat del Parc Nacional Arxipèlag Los Roques (PNALR) i els autors, en el marc de les seves experiències laborals en el camp de l’arqueologia, antropologia, etnografia, ecologia, educació i desenvolupament comunitari. Basats en això, la Unitat d’Estudis Arqueològics (Universitat Simón Bolívar), en conjunt a la comunitat organitzada de l’Arxipèlag, l’Escola Bolivariana Arxipèlag Los Roques (Illa Gran Roque) i la Fundació Científica Los Roques, desenvolupa un programa de “arqueologia vivencial”, amb l’objectiu de promoure la posada en valor del ric patrimoni històric-cultural (PHC) del PNALR, així com el seu ús responsable, rendibilitat social, protecció i difusió per part de joves estudiants, docents, pescadors, operadors turístics, ens governamentals i no governamentals de la comunitat del PNALR.

El treball, basat en la promoció de l’ “Orgull pel passat”, busca entreteixir el vibrant passat de l’Arxipèlag Los Roques amb la vida dels seus actuals habitants. El programa s’ha instrumentat a través d’una sèrie d’activitats soci-educatives, com a tallers d’arqueologia vivencial, de sensibilització i formació, xerrades, exposicions, documentals i processos d’organització comunitària entorn de l’ús responsable del PHC. La relació amb el patrimoni del PNALR, desenvolupada en forma conjunta entre la comunitat local i els arqueòlegs, es basa en els temps i les dinàmiques locals així com en la integració d’esforços dels diversos actors socials, es fa evident mitjançant la formació de persones que coneixen, utilitzen conscientment i se senten connectades amb el valuós passat del lloc on habiten, enriquint així la seva identitat soci-cultural. És necessari que qualsevol proposta, inclusivament aquelles promogudes per la pròpia comunitat de l’Arxipèlag, s’ajusti, si pretén mantenir-se en el temps, a la quotidianitat de la comunitat i a les seves prioritats de vida.

Ponent: Gustavo González. Unidad de Estudios Arqueológicos (UEA) del Instituto de Estudios Regionales (IERU) y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Venezuela.

Quan: 22 de novembre de 2017, a les 19h

On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

La arqueología vivencial en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, Venezuela

A lo largo de casi cuatro décadas, se ha desarrollado una relación entre la comunidad del Parque Nacional Archipiélago Los Roques (PNALR) y los autores, en el marco de sus experiencias laborales en el campo de la arqueología, antropología, etnografía, ecología, educación y desarrollo comunitario. Basados en esto, la Unidad de Estudios Arqueológicos (Universidad Simón Bolívar), en conjunto a la comunidad organizada del Archipiélago, la Escuela Bolivariana Archipiélago Los Roques (Isla Gran Roque) y la Fundación Científica Los Roques, desarrolla un programa de “arqueología vivencial”, con el objetivo de promover la puesta en valor del rico patrimonio histórico-cultural (PHC) del PNALR, así como su uso responsable, rentabilidad social, protección y difusión por parte de jóvenes estudiantes, docentes, pescadores, operadores turísticos, entes gubernamentales y no gubernamentales de la comunidad del PNALR.

El trabajo, basado en la promoción del “Orgullo por el pasado”, busca entretejer el vibrante pasado del Archipiélago Los Roques en la vida de sus actuales habitantes. El programa se ha instrumentado a través de una serie de actividades socio-educativas, como talleres de arqueología vivencial, de sensibilización y formación, charlas, exposiciones, documentales y procesos de organización comunitaria en torno al uso responsable del PHC. La relación con el patrimonio del PNALR, desarrollada en forma conjunta entre la comunidad local y los arqueólogos, se basa en los tiempos y las dinámicas locales así como en la integración de esfuerzos de los diversos actores sociales, se hace evidente mediante la formación de personas que conocen, utilizan conscientemente y se sienten conectadas con el valioso pasado del lugar donde habitan, enriqueciendo así su identidad socio-cultural. Es necesario que cualquier propuesta, inclusive aquellas promovidas por la propia comunidad del Archipiélago, se ajuste, si pretende mantenerse en el tiempo, a la cotidianidad de la comunidad y a sus prioridades de vida.

Ponente: Gustavo González. Unidad de Estudios Arqueológicos (UEA) del Instituto de Estudios Regionales (IERU) y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Venezuela.

Cuándo: 22 de noviembre de 2017, a las 19h

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.