Conversa patrimonial

El deure social dels professionals de l’arqueologia. De la conscienciació ciutadana a la socialització del patrimoni arqueològic

Sovint, el col·lectiu dels professionals de l’arqueologia reivindiquem l’interès social que deté la nostra activitat professional i incidim en el valor del patrimoni arqueològic, com a bé comú de tota la societat. I és així. És aquesta dimensió social del patrimoni i de l’activitat arqueològica la que, en bona mesura, estableix i determina que l’arqueologia ha de revertir al conjunt de la societat. I per tant, les restes arqueològiques, com a béns comuns que són, han de ser participades per la ciutadania. Veritable detenidora de l’essència dels valors culturals que aquests elements tenen.
Els vestigis del passat formen part activa d’una identitat col·lectiva i, com a tal, requereix ser participada i compartida. Són aquests plantejaments, per tant, els que comporten que la socialització del patrimoni arqueològic impliqui el compromís de tots i cada un dels professionals que participen d’aquesta disciplina. Des de la docència, la recerca, la gestió, la difusió, la divulgació, la difusió o qualsevol altra comesa vinculada a l’exercici de l’activitat. Ha de ser des d’aquesta diversitat disciplinaria pròpia i característica de l’arqueologia, que s’ha de fomentar i impulsar totes aquelles iniciatives que contemplin els processos participatius de la societat.
Més enllà de la convivència implícita que sovint s’estableix entre la ciutadania i les restes arqueològiques cal insistir en la cohesió entre les parts com a principal dinamitzador per assolir-ne el compromís social. Cal que el col·lectiu de professional s’impliqui activament en iniciatives i accions participatives per fomentar i promoure nexes entre el conjunt de la societat i el patrimoni arqueològic.

Ponent: Isidre Pastor i Batalla (Associació d’Arqueòlegs de Catalunya)

Llicenciat amb grau en Història Medieval, Llicenciat en Història de l’Art i Postgrau en Arqueologia Medieval i Postgrau en Ceràmica Medieval i post medieval per la Universitat de Barcelona. Centra la seva activitat professional en la consultoria i assistència tècnica en matèria d’arqueologia i patrimoni cultural així com en tasques de gestió i direcció de projectes sobre el patrimoni històric arquitectònic, tant per a administracions públiques com a entitats i promotors privats. És membre de diversos col·lectius professionals i col·labora amb entitats socials i grups de recerca sobre l’estudi, la preservació, posada en valor i socialització del patrimoni cultural.

Quan: 14 de novembre de 2018, a les 14h
 
On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

El deber social de los profesionales de la arqueología. De la concienciación ciudadana a la socialización del patrimonio arqueológico

A menudo, el colectivo de los profesionales de la arqueología reivindicamos el interés social que detiene nuestra actividad profesional e incidimos en el valor del patrimonio arqueológico, como bien común de toda la sociedad. Y es así. Es esta dimensión social del patrimonio y de la actividad arqueológica la que, en buena medida, establece y determina que la arqueología tiene que revertir al conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, los restos arqueológicos, como bienes comunes que son, tienen que ser participadas por la ciudadanía. Verdadera detentora de la esencia de los valores culturales que estos elementos tienen.
Los vestigios del pasado forman parte activa de una identidad colectiva y, como tal, requiere ser participada y compartida. Son estos planteamientos, por lo tanto, los que comportan que la socialización del patrimonio arqueológico implique el compromiso de todos y cada uno de los profesionales que participan de esta disciplina. Desde la docencia, la investigación, la gestión, la difusión, la divulgación, la difusión o cualquier otro cometido vinculado al ejercicio de la actividad. Tiene que ser desde esta diversidad disciplinaria propia y característica de la arqueología, que se tienen que fomentar e impulsar todas aquellas iniciativas que contemplen los procesos participativos de la sociedad.
Más allá de la convivencia implícita que a menudo se establece entre la ciudadanía y los restos arqueológicos hay que insistir en la cohesión entre las partes como principal dinamizador para lograr el compromiso social. Hace falta que el colectivo de profesionales se implique activamente en iniciativas y acciones participativas para fomentar y promover nexos entre el conjunto de la sociedad y el patrimonio arqueológico.

Ponente: Isidre Pastor y Batalla (Asociación de Arqueólogos de Cataluña)

Licenciado con grado en Historia Medieval, Licenciado en Historia del Arte y Posgrado en Arqueología Medieval y Posgrado en Cerámica Medieval y tabla medieval por la Universidad de Barcelona. Centra su actividad profesional en la consultoría y asistencia técnica en materia de arqueología y patrimonio cultural así como en tareas de gestión y dirección de proyectos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, tanto para administraciones públicas como entidades y promotores privados. Es miembro de varios colectivos profesionales y colabora con entidades sociales y grupos de investigación sobre el estudio, la preservación, puesta en valor y socialización del patrimonio cultural.

Cuándo: 14 de noviembre de 2018, a las 14h

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.