|CAT|

El curs Joves Guardians de Teotihuacàn és un projecte anual a Mèxic organitzat conjuntament per l’Institut Nacional d’Antropologia i Història (INAH), amb el suport de la UNESCO. Aquest projecte es dirigeix a nens i joves de les comunitats limítrofes a la Ciutat Prehispánica de Teotihuacán, jaciment arqueològic inscrit en la llista de Patrimoni Mundial des de l’any 1987. La temàtica de l’edició 2016 va ser “El Patrimoni Mundial en Mans Joves en un Món Incloent i per una Cultura de Pau”. Aquest tema ha permès plantejar assumptes d’inclusió social i de conservació del patrimoni natural i cultural a nivell local i internacional. Aquesta edició va comptar amb 127 participants locals, nens i joves entre 5 i 17 anys d’edat i quatre voluntaris estrangers, dins dels quals es va trobar Mathieu Picas, membre del GAPP. Mathieu va col·laborar en el desenvolupament de les activitats com a becari internacional per la UNESCO i va treballar conjuntament amb coordinadors del INAH, estudiants de preparatòria i la resta del voluntaris internacionals.

|SP|

El curso Jóvenes Guardianes de Teotihuacán es un proyecto anual en México organizado  por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el apoyo de la UNESCO. Este proyecto se dirige a niños y jóvenes de las comunidades aledañas a la Ciudad Prehispánica de Teotihuacán, sitio inscrito en la lista de Patrimonio Mundial desde 1987. La temática de la edición 2016 fue “El Patrimonio Mundial en Manos Jóvenes en un Mundo Incluyente y por una Cultura de Paz”. Este tema ha permitido plantear asuntos de inclusión social y de conservación del patrimonio natural y cultural a nivel local e internacional. Esta edición contó con 127 participantes locales, niños y jóvenes entre 5 y 17 años de edad y cuatro voluntarios extranjeros, dentro de los cuales se encontró Mathieu Picas, miembro del GAPP. Mathieu colaboró en el desarrollo de las actividades como becario internacional por la UNESCO y trabajó conjuntamente con coordinadores del INAH, estudiantes de preparatoria y el resto del voluntarios internacionales.

|EN|

The Young Guardians of Teotihuacán course is an annual project organised by the National Institute of Anthropology and History (INAH), with the support of the UNESCO. This project is addressed to children and youth from local communities next to Teotihuacán’s Pre-Hispanic City, an archaeological site inscribed on the World Heritage List in 1987. The subject of 2016 edition was ” World Heritage in Young Hands in an Enclosing World and for a Culture of Peace”. This topic has allowed raising matters of social inclusion and conservation of natural and cultural heritage at local and international level. This edition had 127 local participants, children and young people between 5 and 17 years old and four international volunteers, inside which there was Mathieu Picas, member of GAPP. Mathieu collaborated in the development of the activities as an international volunteer for UNESCO and worked together with coordinators of the INAH, High School and the rest of international volunteers.