World Heritage, archaeological tourism and social value in China

  • Huashan rock art area

|CAT|

Aquest projecte de recerca té com a objectiu discutir el desenvolupament del turisme arqueològic i el seu impacte en el valor social atribuït als llocs arqueològics de les comunitats locals a Xina. El turisme arqueològic es refereix a l’activitat de les persones de consumir el passat a través de visitar llocs d’importància arqueològica. Els principals problemes sorgits en la interacció entre el patrimoni arqueològic i la comercialització turística s’analitzen, examinant les percepcions i actituds de les comunitats locals cap al turisme arqueològic. 

La recerca empra la metodologia de l’etnografia arqueològica per explorar en dos casos concrets: la zona d’Art Rupestre de Huashan a la regió autònoma de Guangxi Zhuang, i el parc arqueològic Daming Palace en Xi’an, província de Shaanxi. Aquesta recerca, dirigida per Qian Gao, és finançada per la AGAUR, Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

|SP|

Este proyecto de investigación tiene como objetivo discutir el desarrollo del turismo arqueológico y su impacto en el valor social atribuido a los sitios arqueológicos de las comunidades locales en China. El turismo arqueológico se refiere a la actividad de las personas de consumir el pasado a través de visitar lugares de importancia arqueológica. Los principales problemas surgidos en la interacción entre el patrimonio arqueológico y la comercialización turística se analizan, examinando las percepciones y actitudes de las comunidades locales hacia el turismo arqueológico.

La investigación emplea la metodología de la etnografía arqueológica para explorar en dos casos concretos: la zona de Arte Rupestre Huashan en la región autónoma de Guangxi Zhuang, y el parque arqueológico Daming Palace en Xi’an, provincia de Shaanxi. Esta investigación, dirigida por Qian Gao, es financiada por la AGAUR, Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la Generalitat de Cataluña.

|EN|

This research project aims to discuss the development of archaeological tourism and its impact on social value attributed to archaeological sites by local communities in China. Archaeological tourism refers to people’s activity of consuming the past through visiting places of archaeological significance. The main issues emerged in the interplay between archaeological heritage and tourist commercialization are analysed, examining the perceptions and attitudes of local communities towards archaeological tourism.

The research employs the methodology of archaeological ethnography to explore in two specific cases: the Huashan rock art area in Guangxi Zhuang Autonomous Region, and the Daming Palace archaeological park in Xi’an, Shaanxi Province. This research, led by Qian Gao, is funded by the AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca of the Catalonia Government.

Related Publications

Gao, Q. (2013). El arte rupestre de Huashan en la Región Autónoma de Guangxi, China – patrimonio arqueológico y conflicto local. In J. Almansa (Ed.), The 6th Joves en Investigació Arqueològica Conference Proceedings (pp. 34-42). Barcelona: University of Barcelona, .

Gao, Q. (2016). Challenges in Archaeological Tourism in China. International Journal of Historical Archaeology, 20(2), 422-436.

Gao, Q. (2016). Social values and archaeological heritage: an ethnographic study of the Daming Palace archaeological site (China). European Journal of Post-Classical Archaeologies [special section: Díaz-Andreu, M. (ed.) World Heritage & the Public], 6, 213-234.

Gao, Q. (2017). Social values and rock art tourism: an ethnographic study of the Huashan rock art area (China). Conservation and Management of Archaeological Sites, 19(1), 82-95.

Gao, Q., & Zhao, J. (2017). Rock Art Conservation, Management and World Heritage Designation: Challenges and Opportunities(In Chinese). Guangxi Cultural Heritage (In Chinese), 2, 49-53.